Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

8887 9c92 390
Reposted fromnutt nutt viaimaybebad imaybebad
0130 2759 390
Reposted frompseikow pseikow viaponurykosiarz ponurykosiarz
Nie ukrywaj miłości, która rwie się, gdy Ją widzisz.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK
before...
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakillah killah
8447 515d 390
Reposted byinsanedreameryourhabitlukangaszkaahuramazda

June 11 2018

Jeśli kobieta jest dla kogoś światem, to ty jesteś jak świat dla mnie.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK
0314 3b1d 390
Reposted fromseaweed seaweed viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Ocaliła ją, jego dusza.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK viadunkellicht dunkellicht
8502 dec1 390
Reposted fromnervure nervure viadunkellicht dunkellicht
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viadunkellicht dunkellicht
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viagonnabebetter gonnabebetter

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viadunkellicht dunkellicht
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viafoodforsoul foodforsoul
Łączyło nas więcej, niż przyjaźń i piwo.
— Bonson / Matek "Ich już nie ma"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viadunkellicht dunkellicht
0991 4d1f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viagonnabebetter gonnabebetter
3182 ca29 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl