Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

2564 98fd 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaemciu emciu
Reposted fromdanzig danzig viaemciu emciu
2423 c6d1 390
Reposted fromspacegirlblues spacegirlblues viaemciu emciu
8040 1581 390
Reposted fromministerium ministerium viaSenyia Senyia
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve vianiebieskoczarna niebieskoczarna

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel vianiebieskoczarna niebieskoczarna

August 18 2017

Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
Reposted fromyourtitle yourtitle viaegzystencja egzystencja
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
4174 0612 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaegzystencja egzystencja
5405 49e4 390
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
0820 6ce7 390
Reposted fromkjuik kjuik viarainbowheart rainbowheart
5431 9eac 390
Reposted frompiehus piehus viarainbowheart rainbowheart
2662 7b83 390
Reposted fromcleanout cleanout viabarock barock
Jak coś nazwiesz, zaczniesz się przyzwyczajać
— Potwory i spółka
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami

August 17 2017

Reposted frombluuu bluuu vialajla lajla
2507 6164 390
Reposted fromtfu tfu vialajla lajla
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku vialajla lajla
5225 01c7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl