Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

9306 b4cb 390
Reposted fromdzikaroza dzikaroza viadontforgetme dontforgetme
7502 200b 390
Reposted fromoll oll viadontforgetme dontforgetme
7747 8178 390
6540 6a3f 390
Reposted fromSapereAude SapereAude viagdziejestola gdziejestola

July 09 2015

7008 2c65 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialeniwieec leniwieec
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
  niepohamowane wzruszenie

5816 22f5 390
Reposted fromrisky risky viadusz dusz
6216 99f0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
I wiesz? chciałabym, by on kiedyś żałował, że mógł mnie mieć - a nie miał. żeby kiedyś zobaczył, co stracił.
— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty viayochimu yochimu
- Co? - Wszystko. - A ty co? - Też wszystko
— z&m
Reposted fromirie irie viadarkandtwistyinside darkandtwistyinside
9036 160e 390
Reposted fromgreens greens viatwarze twarze
3854 cfbf 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialeniwieec leniwieec
1359 86a6 390
Reposted fromkjuik kjuik viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1053 8bb3 390
Reposted fromlouse louse viakaskowata kaskowata
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vialip lip
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl